April 25, 2013 | Fox News Radio

The John Gibson Show

The Boston Marathon attack.